Slovenian / Sloven??ina

DICE je mednarodni raziskovalni projekt, ki ga podpira EU. Poleg drugih izobra?evalnih ciljev, ta dvoletni medkulturni projekt raziskuje u?inek dramskih aktivnosti na petih od osmih klju?nih lizbonskih kompetenc (v nadaljevanju LKC). Raziskava bo potekala pod okriljem šestih zdru?enih partnerjev (Mad?arska, Velika Britanija, Poljska, Nizozemska, Slovenija in Romunija) in šestih pridru?enih partnerjev (?eška, Norveška, Palestina, Portugalska, Srbija in Švedska).

Namen projekta je:

1.  Z medkulturno kvantitativno in kvalitativno raziskavo prikazati, da dramske aktivnosti v izbobra?evanju
zelo pripomorejo k izbolšanju LKC. Cilj pa je objaviti t. i. Green paper, ki temelji na raziskavi, in ga razširiti na  kulturne in izobra?evalne interesne skupine na evropski, nacionalni in lokalni ravni v dvanajstih jezikih.

2. Ustvariti evropski izobra?evalni paket za dramo v izobra?evanju – pomo? šolam pri uporabi dramskih aktivnosti za izobljšanje LKC. Razširiti ta paket med šolami v dvanajstih razli?nih jezikih.

3. Primerjati dramske aktivnosti v izobra?evanju v razli?nih dr?avah in na podlagi mobilnosti strokovnjakov pomagati prenesti ?e znane in uveljavljene metode.
 
Dramske aktivnosti v izobra?evanju so dokazano odli?na pomagala za izboljšanje socialnih stikov, osebne izpolnitve, aktivnega dr?avljanstva, kulturnega dialoga in enakosti med spoloma. Prav tako pove?ajo ustvarjalnost, tekmovalnost, razumevanje ?lovekovih pravic, spoštovanje demokracije, spodbujajo tolerantnost in spoštovanje drugih ljudi in kultur, in pripomorejo k ob?utku biti dr?avljan Evropske unije. Na LKC bomo ocenjevali naslednje kompetence:

-    komunikacija v maternem jeziku
-    tehnika u?enja
-    osebna, kulturna in socialna kompetenca
-    kulturno izra?anje.

To so spretnosti za ?ivljenje (ali pa spretnosti, ki se jih u?imo vse ?ivljenje); kompetence so nujno potrebne za osebni razvoj mladih ljudi, njihovo prihodnost in aktivnost kot evropskih dr?avljanov.

Inovativnost projekta se ka?e v tem, da gre za prvo raziskavo, ki prikazuje povezavo med dramskimi aktivnostmi v izobra?evanju in LKC. Vse to pripomore k temu, da se bo raziskava razširila med ustreznimi skupnostmi in interesnimi skupinami. Klju?ni izzid projekta je izobra?evalni paketi in t. i. Green paper. V vseh dr?avah bodo potekale razli?ne konference, na katerih bomo razglasili rezultate projekta iz vse Evrope.

?lani konzorcija so visoko priznani strokovnjaki tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni  in predstavljajo formalne in neformalne dele izobrazbe.

Ko razskujemo u?inek dramskih aktivnosti v povezavi z omenjenimi kompetencami in z objavo rezultatov, so naša ciljna interesna skupina v izobra?evalnem sistemu: u?itelji, šolski upravitelji, nadzorniki, u?enci in nedr?avne organizacije.
142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."