Romanian / Rom?nã

DICE (’Drama Improves Lisbon Key Competences in Education’) este un proiect interna?ional de cercetare finan?at de UE. Pe durata celor doi ani, pe lâng? scopul educa?ional, în cadrul proiectului se va desf??ura de asemenea o cercetare croscultural? care urm?re?te efectele activit??ilor teatrale asupra a cinci din cele opt Competen?e Cheie de la Lisabona. Cercetarea va fi efectuat? de ?ase parteneri (Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Olanda, Slovenia, România) ?i ?ase parteneri asocia?i (Republica Ceh?, Fâ?ia Gaza, Norvegia, Portugalia, Serbia, Suedia).

Obiectivele proiectului:
  1. De a demonstra printr-o analiz? cantitativ? ?i calitativ? croscultural? faptul c? activit??ile teatrale în educa?ie sunt un instrument important de dezvoltare a Competen?elor Cheie de la Lisabona. De a publica un Raport (Green Paper), în 12 limbi, pe baza cercet?rii, ?i de a distribui acest raport institu?iilor culturale ?i de înv???mânt importante din Europa ?i la nivel na?ional ?i local.
  2. De a crea un „Pachet-Program Educa?ional European pentru Teatrul ?i Drama în Educa?ie”: un set de lucru pentru ?coli despre cum s? foloseasc? activit??ile teatrale pentru a îmbun?t??i Competen?ele Cheie de la Lisabona. De a distribui acest Pachet în 12 limbi ?colilor.
  3. De a compara activit??ile teatrale folosite în educa?ie în mai multe ??ri ?i de a sprijini schimbul de cuno?tin?e (know-how) prin deplasarea unor exper?i.
Este demonstrat faptul c? activit??ile teatrale în educa?ie sunt un mijloc excelent de a înt?ri coeziunea social?, spiritul civic activ, de a facilita împlinirea personal?, dialogul cultural ?i egalitatea între sexe; de a dezvolta creativitatea, spiritul competitiv, în?elegerea drepturilor omului, respectarea democra?iei, de a încurajaza toleran?a fa?? de alte persoane ?i culturi; ?i de a contribui la dezvoltarea spiritului de apartenen?? la o societatea european?. Competen?ele Cheie de la Lisabona care vor fi analizate sunt:
  • Comunicarea în limba matern?,
  • Înv???m s? înv???m,
  • Competen?ele interpersonale, interculturale ?i sociale, competen?ele civice,
  • Spiritul antreprenorial ?i
  • Expresia cultural?,
care sunt competen?e vitale necesare pentru dezvoltarea personal? a tinerilor, pentru cariera lor viitoare ?i pentru apartenen?a lor activ? la societatea european?.

Inova?ia pe care o aduce acest proiect este aceea c? proiectul este prima cercetare care urm?re?te s? demonstreze leg?tura dintre activit??ile Teatrale în educa?ie ?i Competen?ele Cheie de la Lisabona ?i s? comunice rezultatele unui public larg. Principalele produse sunt Pachetul Educa?ional ?i Raportul. Vor fi sus?inute conferin?e în toate ??rile pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în Europa.

Membrii Consor?iului sunt recunoscu?i la nivel Na?ional ?i Interna?ional, ?i reprezint? segmente de Educa?ie formal? ?i non-formal?.

Prin analiza efectelor activit??ilor teatrale asupra acestor competen?e, ?i publicarea rezultatelor avem în vedere institu?ii ?i persoane importante din procesul Educa?ional: profesori, directori de ?coli, factori decizionali, ?i ONGuri.

Dintr-o perspectiv? ?i analiz? particular?, Funda?ia Cultural? pentru Tineret SIGMA ART este puternic ancorat? ?i în manifestarea formelor moderne de <<Teatru Social>>, prin exprimarea liber? ?i promovarea, pe aceast? cale, a personalit??ii adolescen?ilor ?i tinerilor adul?i, pornind de la valorificarea resurselor lor naturale, VOCA?IONALE.

Teatrul, ca element VIU al limbjului artistic universal dar ?i ca “instrument” educa?ional, devine, în timp, pentru Tinerii ce desf??oar? un Act total (Grotowski), în cadrul unui complex proces Cultural-artistic ?i Educa?ional, o nevoie special?; Aici se afl? Secretul!

Nivelul lor de percep?ie valoric-social este profund ‘marcat’ : expecta?iile modeste, oferite de mediile Familiar, ?colar-tradi?ional(gimnazial, liceal ?i universitar) ?i Institu?ional, care-l limiteaz?/cantoneaz? pe individ în zona <muncii necesare> sunt înlocuite de valorile <supra-muncii>, care este simbolul nobil al Educa?iei puse în serviciul Omului (Freinet).

Trecând de la regimul de  joc-munc? la cel de munc?-joc, cei mai buni dintre cei buni apar, îns?, doar datorit? nivelului calitativ de implicare al P?rin?ilor în acest complex proces de cre?tere ?i dezvoltare al Tinerilor.

De la stadiul de participan?i pasivi, ca sus?in?tori ?i observatori ai Tinerilor, P?rin?ii ‘autentici’ai tinerilor de la SIGMA ART devin lent, dar sigur, “complici” activi ai aceluia?i proces Educa?ional, cu un imens impact asupra dezvolt?rii Tinerilor, datorit? succesiunii de ‘praxisuri’ ce modeleaz? ?i echilibreaz? ‘bagajul’ de patternuri comportamentale al acestora.

Ajun?i aici, creativitatea ÎNTÂLNIRII dintre Tineri ?i P?rin?i sau dintre Echipa omogen? - prin motiva?ie social? - ?i SCEN?, este cu adev?rat masiv?.

Acesta este rezultatul  procesului Cultural-artistic ?i Educa?ional SIGMA ART, care permite generarea ?i auto-generarea acelor procese de creativitate social?  la nivel de ELIT?; Acestea sunt r?d?cinile rodnice ale marilor schimb?ri sociale; ?i toate acestea se întâmpl? la SIGMA ART!
142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."