Czech / ?e?tina

Anotace

DICE (’Drama Improves Lisbon Key Competences in Education’) je mezinárodní výzkumný projekt, podporovaný EU. Krom? dalších výchovných a vzd?lávacích cíl?, provádí tento dvouletý projekt mezikulturní výzkum prov??ující ú?inky dramatických aktivit na p?t z osmi Lisabonských klí?ových kompetencí. Výzkum bude proveden spole?enstvím šesti partner? (Ma?arsko, Velká Británie, Polsko,Nizozemsko, Slovinsko, Rumunsko) a šesti p?idru?enými partnery (?eská republika, Norsko, Palestina, Portugalsko, Srbsko, Švédsko).

Hlavními cíli projektu je:
  1. Pomocí mezikulturního kvantitativního a kvalitativního výzkumu prokázat, ?e dramatické aktivity jsou mocným výchovn? vzd?lávacím nástrojem ke zdokonalování Lisabonských klí?ových kompetencí. Publikovat „Green Paper“, zalo?ený na výzkumu, a rozši?ovat ho mezi ú?astníky/ty co mají podíl na vzd?lávání a kultury na evropské, národní a místní úrovni ve 12ti jazycích.
  2. Vytvo?it „Evropský výchovn? vzd?lávací balí?ek pro dramatické aktivity ve výchov? – soubor nástroj? pro školy o tom, jak pou?ívat dramatické aktivity ke zdokonalování Lisabonských klí?ových kompetencí. Rozší?it tento balí?ek široce mezi školy ve dvanácti jazycích.
  3. Srovnat dramatické aktivity ve výchov? a vzd?lávání v r?zných zemích a napomoci p?enosu poznatk? odborník?.

Dramatické aktivity ve výchov? a vzd?lávání jsou osv?d?eny jako výborný nástroj pro posilování sociální soudr?nosti, osobního napln?ní, aktivního ob?anství, mezikulturního dialogu a genderové rovnosti; zvyšování kreativity, konkurenceschopnosti, porozum?ní lidským práv?m, respektu k demokracii; podn?cování tolerance a respektu k ostatním lidem a kulturám; a p?ispívání ke smyslu evropského ob?anství. Prov??ovanými Lisabonskými klí?ovými kompetencemi budou:
  • Komunikace v mate?ském jazyce
  • U?it se u?it
  • Interpersonální, interkulturní a sociální kompetence, kompetence ob?anské
  • Podnikatelské dovednosti
  • Kulturní rozhled
Jsou to ?ivotní dovednosti (nebo celo?ivotn? získáváné dovenosti) a kompetence nutné pro osobnostní rozvoj mladých, jejich budoucího zam?stnání a aktivního evropského ob?anství.
Inovativním aspektem projektu je, ?e se jedná o první výzkum, který prokazuje souvislosti mezi dramatickými aktivitami ve výchov? a vzd?lávání a Lisabonskými klí?ovými kompetencemi, s p?idanou hodnotou širokého sdílení výzkumu s p?íslušnou ve?ejností. Klí?ovými záv?ry jsou Vzd?lávací balí?ek a „Green Paper“. Ve všech zemích budou po?ádány konference pro roší?ení výsledk? projektu nap?í? Evropou.

Spole?enství ?len? je národn? i mezinárodn? vysoce uznávané a reprezentuje oficiální a neoficiální prvky (nebo oblasti) výchovy a vzd?lávání.

Zkoumáním ú?ink? dramatických aktivit na tyto kompetence a následným uve?ejn?ním výsledk? se zam??ujeme na klí?ové ú?astníky ve výchov? a vzd?lávání: u?itele, ?editele škol, politické ?initele, ?áky a neziskové organizace.
142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."